Russia


Grand Maket Rossiya

Stolobny Island

Suzdal Kremlin

Trinity Lavra of St. Sergius

Joseph-Volokolamsk Monastery

Rosa Khutor

Vysotsky Monastery

Astrakhan Kremlin

Nizhny Novgorod Kremlin